บันทึกประจำวัน (2 items)

Last updated: over 11 years ago

To Do (2 left)

  • รวบรวมรายชื่อ ผู้ที่เคยไปประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ณ ต่างประเทศ สั่งเมื่อ ๑๒ ตุลา ๕๕
  • รวบรวมคำสั่งที่เจ้ากรมเป็นคณะกรรมการต่างๆ