Logia Users (12 items)

Last updated: 11 months ago

To Do (12 left)

 • Crocodile - Suna-Suna no mi - Sand
 • Monet - Yuki-Yuki no mi - Snow
 • Kuzan "Aokiji" - Hie-Hie no mi - Ice
 • Caeser Clown - Gasu-Gasu no mi - Gas
 • Portgas D. Ace - Mera-Mera no mi - Fire
 • Sabo - Mera-Mera no mi - Fire
 • Borsalino "Kizaru" - Pika-Pika no mi - Light
 • Sakazuki "Akainu" - Magu-Magu no mi - Magma
 • Smoker - Moku-Moku no mi - Smoke
 • Enel - Goro-Goro no mi - Lightning
 • Caribou - Numa-Numa no mi - Swamp
 • Marshall D. Teach - Yami-Yami no mi - Darkness